ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ
- ยื่นเอกสารการยื่นขอสินเชื่อ ผ่านช่องทางการติดต่อ

- หลังเอกสารอนุมัติ พนักงานจะนัด วัน – เวลา เพื่อประเมินธุรกิจ
- เซ็นสัญญา การกู้ยืม
- เปิดใช้ยอดเครดิต ได้ทันที

รายการเอกสารที่ต้องใช้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรอง บจก. หจก.
- สัญญาเช่าซื้อกิจการ
- เอกสารทางด้านการเงิน (statement) ย้อนหลัง จากปัจจุบัน 3 เดือน
- ภาพถ่ายกิจการ และ ภาพถ่าย office

ส่งเอกสารผ่าน
- Line
- G-mail


09 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 209 ครั้ง

Engine by shopup.com